Biedrība “Laņģezers” ir realizējusi projektu Nr. 16-09-AL29-A019.2201-000003 “Niedru pļāvēja un aprīkojuma iegāde Laņģezera kopšanai”, kas tika iesniegts biedrības “No Salacas līdz Rūjai” izsludinātajā atklāto projektu konkursa 1.kārtā  Rīcībā 2.1. Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana”

Projekta mērķis: Nodrošināt Laņģezera dabiskās vides saglabāšana un pieejamības nodrošināšana vietējai sabiedrībai, radot drošu vidi un augstvērtīgu atpūtu brīvā dabā.

Projekta realizācijas rezultātā ir iegādāts niedru pļāvējs ar aprīkojumu – ūdensaugu grābekli un laivas motoru. Biedrībai iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu niedru pļaušanai un savākšanai, būs iespējams patstāvīgi un ievērojot regularitāti nodrošināt ūdensaugu pļaušanu un savākšanu. Pieļaujot ezera aizaugšanu (eitrofikācijas process) ar niedrēm un citiem ūdensaugiem, tā veicinās ezera virsmas spoguļa samazināšanos. Savukārt aizaugošā ezera gultnē veidojas aizvien biezāks organisku nogulumu slānis. Visbiežāk jau dažu centimetru dziļumā šādā organisko nogulumu slānī nav skābekļa, un tāpēc vairs nenotiek organikas sadalīšanās. Uz ezera gultnes klājas aizvien jaunas atmirušo augu un dzīvnieku atliekas un ezers tādējādi kļūst aizvien seklāks, notiek ezera ekosistēmas noplicināšanās. Projekta realizācijas rezultātā- iegādājoties niedru pļāvēju ar aprīkojumu, biedrībai būs iespēja regulāri veikt ezerā esošo ūdens augu izpļaušanu līdz 1.1. m dziļumā, kā arī varēs nodrošināt tūlītēju ūdensaugu atlieku savākšanu. Pozitīvā ietekme uz Laņģezeru ilgtermiņā:

1) Pēc pāris gadu regulāras pļaušanas palielinās augu dažādība un uzlabojas vispārējais ūdenstilpnes ekoloģiskais stāvoklis;

2) Ūdens paliek caurspīdīgi dzidrs;

3) Ezers nepārpurvojas;

4)Samazinās dūņu slānis;

5)Stabilizējas skābekļa līmenis, daudzkārt ierobežojot ūdenstilpnē mītošo zivju noslāpšanas risku.

Nopļautie un savāktie ūdensaugi tiks kompostēti. Kompostu varēs izmantot vietējie iedzīvotājiem savu stādījumu kopšanai.

Tāpat, projekta ietvaros ir iegādāta arī vieglās automašīnas piekabe, ar kuru paredzēts vadāt laivu ar niedru pļaušanas aprīkojumu, kā arī biedrības īpašumā esošās laivas un katamarānus, ko izmanto Laņģezera apmeklētāji un atpūtnieki. Projekts ir nozīmīgs, jo projekta īstenošana sekmētu dabas objekta sakopšanu un uzturēšanu kārtībā, radot labvēlīgu vidi ezera iemītniekiem. Tāpat, ieguvējs būs ikkatrs iedzīvotājs, kā arī viesi, kuriem būs iespēja pavadīt savu brīvo laiku pie sakoptas ūdenstilpnes.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas 8902,37 EUR, no tām ELFLA publiskais finansējums 8012,13 EUR, biedrības līdzfinansējums 890,24 EUR.

Biedrības “Laņģezers”valdes priekšsēdētājs Armands Taims

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests