Atbilstoši MK Nr.125 47.4.3. apakšpunktam  katru gadu vietējās rīcības grupas novērtē sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu, arī rīcību rezultātu, rādītāju izpildi un savu darbību iepriekšējā gadā.

 

Biedrības “No Salacas līdz Rūjai” SVVA stratēģijas ieviešanas novērtējumu skatīt ŠEIT

Rezultatīvie rādītāji iegūti apkopojot informāciju par uzraudzībā esošajiem LEADER programmā realizētiem projektiem, kā arī veikts biedrības “No Salacas līdz Rūjai” darbības novērtējums.