19.2 Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Izmantojot LEADER pieeju, atbalstāmas šādas aktivitātes:

"Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"  - aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, tā radot jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu, kā arī attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību

"Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"  - aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam

Nosacījumi:

 • Pašvaldība nevar īstenot projektu pilsētā, kas ir republikas nozīmes pilsēta vai reģionālā nozīmes attīstības centrs
 • Pasākuma īstenošanas vieta  ir sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (turpmāk- SVVA stratēģija) īstenošanas teritorija
 • Vietējā rīcības grupa SVVA stratēģijā var samazināt gan atbalsta apmēru, gan atbalsta intensitāti

Informācija par vietējo rīcības grupu projektu vērtēšanas rezultātiem

Atbalstāmās nozares
 • LEADER
Atbalsta pretendenti
 • Juridiska persona
 • Privātpersona
 • Zemnieku saimniecība
 • Biedrības un nodibinājumi
 • Individuālais komersants
 • Vietējā pašvaldība
Svarīgi

2016.gada 13.augustā ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumus Nr.590 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Grozījumi tiek piemēroti projektu iesniegumiem, kas tiks iesniegti projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā, kura izsludināta pēc grozījumu stāšanās spēkā.

Attiecībā uz nepārtrauktajām projektu iesniegumu pieņemšanas kārtām, kas ilgst vairāk nekā 30 kalendāra dienas un ir izsludinātas pirms grozījumu stāšanās spēkā, normatīvajā aktā izdarītos grozījumus piemēro projektu iesniegumiem, kas tiks iesniegti nepārtrauktajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā pēc 30 kalendārajām dienām pēc grozījumu stāšanās spēkā.

Projekta īstenošanas termiņš:

 • Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

 •  Ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

 • Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Pieteikties pasākumam