LEADER 7.KĀRTA

LEADER projektu konkursa 7.kārtas rezultāti

VRG biedrība “No Salacas līdz Rūjai” ir pabeigusi LEADER projektu konkursa 7. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu, atbilstoši izstrādātajai vietējās attīstības stratēģijai. Projektu vērtēšanas dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienestā (turpmāk tekstā Dienests) tālākai izvērtēšanai. Dienests vērtēs tikai tos projektu iesniegumus, kas ir saņēmuši pozitīvu VRG lēmumu un kam ir pietiekams publiskais finansējums. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu – publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem trīs mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.


Riciba1.1._rindojums.docx
Riciba1.2._rindojums.docx

Izsludināta LEADER projektu konkursa 7.kārta

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" izsludina LEADER projektu konkursa 7.kārtu uzņēmējdarbības atbalstam un sabiedriskā labuma projektiem no 2020. gada 10. oktobra līdz 2020. gada 10. novembrim.

Projektu konkursi norit atbilstoši biedrības "No Salacas līdz Rūjai" SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu īstenošanas darbības teritorija: Burtnieku novads (Burtnieku, Matīšu, Rencēnu, Valmieras un Vecates pagasti); Kocēnu novads (Kocēnu un Bērzaines pagasti); Naukšēnu novads (Ķoņu un Naukšēnu pagasti); Rūjienas novads (Rūjienas pilsēta, Ipiķu, Jeru, Lodes un Vilpulkas pagasti); Mazsalacas novads (Mazsalacas pilsēta, Mazsalacas, Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes pagasti un Valkas novads - Kārķu pagasts. 

Projekta konkursa 7.kārtā pieejams finansējums 59 419.79 EUR.

Projektu pieņemšana notiks šādās (MK not. nr. 590) 5.1. aktivitātes rīcībās:

1.Rīcība: Mikro ( sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts - 29 709.90 EUR;

2.Rīcība: Vietējo produktu attīstīšana - 29 709.89 EUR.

Pilns sludinājuma teksts ar vērtēšanas kritērijiem 

Salaca_sludinajums_7_karta.docx

                    SVVA Stratēģija                2020

Salaca_SVVA_strategija2020.gads.pdf

- Atbalsta pretendenta  pašnovērtējums  par  projekta  atbilstību  vietējās  attīstības  stratēģijā  attiecīgajai  rīcībai  noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību:

Pašnovērtējuma veidlapa 1.1.rīcībai

Pašnovērtējuma veidlapa 1.2.rīcībai