Sākusies balsošana par "DIŽPROJEKTS"2020 izvirzītajiem vietējo iniciatīvu projektiem

Lai sākas dižošanās! Leposimies ar labi paveikto, svinot desmitgadi LLF iniciētajai Latvijas partnerību balvai #LEADER Dižprojekts – izvirzītiem vietējo iniciatīvu projektiem, kuri realizēti VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EJZF fonda atbalstu un kuri ir teritorijas lepnums un aktīvo cilvēku darbības apliecinājums. Šobrīd notiek pieteikumu pieņemšana un ir atvērts sabiedrības balsojums sociālajos medijos. Līdz 15. februārim dalies un spied "patīk" projektam, kas Tavai sirdij vistuvākais un kas, Tavuprāt, ir #Dižprojekts2020! Lai balsojums tiktu ieskaitīts, jādalās un jāreaģē uz oriģinālo ierakstu LLF lapā. Pieteikumi albumam tiek pievienoti iesūtīšanas secībā.

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" šogad kā savu kandidātu izvirzījusi Zemnieku saimniecība "Grasbergs Veterinārija" Bērzaines pagasta Torņkalni projektu “Mobilās veterinārās prakses izveidošana” Links uz balsojumu:

Facebook: https://www.facebook.com/laukuforums/photos/a.3599416833446011/3601660806554947/

Īstenojot projektu, tika radīts pilnīgi jauns, inovatīvs pakalpojums, kas ļauj liellopu saimniecībām daudz ātrāk kāpināt ganāmpulka ģenētisko potenciālu. Projekta ietvaros tika iegādāts moderni aprīkots veterinārais auto, kas ļauj ikdienā apkalpot vairāk klientu un piedāvāt plašāku un kvalitatīvāku veterināro pakalpojumu.

Vairāk par projektu: https://laukuforums.lv/lv/archives/11604

Konkursa mērķis ir popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER pieeju (#CLLD) un saņēmušas finansējumu. Jāatceras, ka galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.

Kocēnu novada dome īstenojusi projektu "Dabas lieguma un svētvietas "Zilaiskalns"

Kocēnu novada dome ar LEADER atbalstu īstenojusi projektu "Dabas lieguma un svētvietas "Zilaiskalns" infrastruktūras uzlabošana" (Projekta Nr.19-09-AL29-A019.2201-000005). Projekts īstenots ar mērķi uzlabojot dabas lieguma un svētvietas "Zilaiskalns" infrastruktūru, veicināt vietējo iedzīvotāju un tūristu iespējas atpūsties dabā, nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un smelties neizsīkstošo kalna enerģiju, vienlaikus pasargājot īpaši aizsargājamos biotopus no cilvēku ietekmes. Projekta kopējā summa 18 778.41 EUR, projekta publiskā finansējuma summa 13 500.00 EUR.

LEADER projektu konkursa 7.kārtas rezultāti

VRG biedrība “No Salacas līdz Rūjai” ir pabeigusi LEADER projektu konkursa 7. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu, atbilstoši izstrādātajai vietējās attīstības stratēģijai. Projektu vērtēšanas dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienestā (turpmāk tekstā Dienests) tālākai izvērtēšanai. Dienests vērtēs tikai tos projektu iesniegumus, kas ir saņēmuši pozitīvu VRG lēmumu un kam ir pietiekams publiskais finansējums. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu – publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem trīs mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

Riciba1.1._rindojums.docx
Riciba1.2._rindojums.docx
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

LEADER projekts "Lustiņdruvas meža matemātika un astronomija"

4.novembrī, Kārķos biedrība "No Salacas līdz Rūjai" iepazinās ar Valkas novada domes īstenoto LEADER projektu "Lustiņdruvas meža matemātika un astronomija". Pasākumā laikā bija iespēja doties rudenīgā pastaigā pa "Lustiņdruvas" dabas taku un iepazīties ar projektā izveidotajiem vides objektiem.

Projekta mērķis ir sniegt aktīvas, interesantas, kvalitatīvas, dabas izzinošas un izglītojošas atpūtas iespējas vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem Valkas novadā un visā biedrības "No Salacas līdz Rūjai" teritorijā, izvietojot dabas takā "Lustiņdruva" sešus oriģinālus vides objektus, trīs informatīvās zīmes un divas aktualizētas dabas takas kartes. Sekmēt iedzīvotāju izvēli kā dzīves un darba vietu izvēlēties laukus, veicināt iedzīvotāju atgriešanos Kārķu pagastā un neaizplūšanu uz novadu centriem.

Projekta kopējā summa - 4957,00 EUR, projekta publiskā finansējuma summa - 4461,30 EUR

Konferences darba kartiba_13_11 (1).docx
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Pieredzes apmaiņas brauciens "Lūko pieredzi Kurzemē!"

No 8.-9.oktobrim biedrība “No Salacas līdz Rūjai” kopā ar potenciālajiem LEADER projektu iesniedzējiem, mazajiem uzņēmējiem, mājražotājiem un NVO pārstāvjiem devās izzinošā pieredzes apmaiņas braucienā “Lūko pieredzi Kurzemē!”. Tur mūs sirsnīgi uzņēma biedrība Ziemeļkurzemes biznesa asociācija / Business Association of North Kurzeme, personīgi paldies Guntai Abajai! Mūsu iedvesmu ceļvedis - Dundagas pils, SIA "B basic", Eksotisko dzīvnieku parks Dundagā, Šlīteres bāka, Kolkas Lībiešu saieta nams, uzņēmēja Rasa Kluce, Biedrība Randalist, Ances muiža, Dabalaba, Pasiekstes Vējdzirnavas, Zvejas kuģis "Grots" Ventspils promonādē, Lauku labumu veikals Ķocis.

Izsludināta LEADER projektu konkursa 7.kārta

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" izsludina LEADER projektu konkursa 7.kārtu uzņēmējdarbības atbalstam un sabiedriskā labuma projektiem no 2020. gada 10. oktobra līdz 2020. gada 10. novembrim.

Projektu konkursi norit atbilstoši biedrības "No Salacas līdz Rūjai" SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu īstenošanas darbības teritorija: Burtnieku novads - Burtnieku, Matīšu, Rencēnu, Valmieras un Vecates pagasti; Kocēnu novads -Kocēnu un Bērzaines pagasti; Naukšēnu novads - Ķoņu un Naukšēnu pagasti; Rūjienas novads - Rūjienas pilsēta, Ipiķu, Jeru, Lodes un Vilpulkas pagasti; Mazsalacas novads - Mazsalacas pilsēta, Mazsalacas, Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes pagasti un Valkas novads - Kārķu pagasts.

Projekta konkursa 7.kārtā pieejams finansējums 59 419.79 EUR.

Projektu pieņemšana notiks šādās (MK not. nr. 590) 5.1. aktivitātes rīcībās:

1.Rīcība: Mikro ( sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts - 29 709.90 EUR;

2.Rīcība: Vietējo produktu attīstīšana - 29 709.89 EUR.

Pilns sludinājuma teksts ar vērtēšanas kritērijiem

Salaca_sludinajums_7_karta.docx

SVVA Stratēģija 2020

Salaca_SVVA_strategija2020.gads.pdf

- Atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību:

Pašnovērtējuma veidlapa 1.1.rīcībai

Pašnovērtējuma veidlapa 1.2.rīcībai

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Mazsalacas novada pašvaldība ar LEADER atbalstu īstenojusi projektu “Velvju zāles remontdarbi Sēļu muižā”

Sestdien, 8.augustā jau septīto gadu pēc kārtas Sēļu muižā norisinājās "MAZIE OPERMŪZIKAS UN MĀKSLAS SVĒTKI". Kā jau ierasts, svētku laikā skatītāju vērtējumam tika nodotas vairākas mākslas izstādes. Šajā vakarā viena no tām bija izvietota pavisam īpašā vietā – jaunajā velvju zālē. Sēļu muižas pagraba telpās Mazsalacas novada pašvaldība ar LEADER atbalstu īstenojusi projektu “Velvju zāles remontdarbi Sēļu muižā”. Projekta Nr. 19-09-AL29-A019.2204-000006. Projekta mērķis bija Sēļu muižas velvju pagrabā, kur kādreiz kolhozu laikā bija ēdnīca, veicot remontdarbus, izveidot un iekārtot Velvju zāli, kas būs ieguldījums Sēļu muižas kompleksa attīstībā. Velvju zāles pamatfuncija – profesionālās un amatiermākslas nozīmīga kultūras pasākumu un izstāžu vieta, tradicionālās kultūras meistardarbnīcu piedāvājums tūristiem, nodrošinot mūsdienu kultūrtelpai atbilstošu infrastruktūru un kultūrtūrisma attīstību. Projekta kopējā summa – 14 005.42 EUR, projekta publiskā summa – 12 605.88 EUR.

Mums bija tas gods būt klāt un piedalīties lentītes pārgriešanā svinīgajā atklāšanas brīdi. Vēlāk piedzīvojām maģisku vakaru, baudot opermūzikas nakts koncertu “SEVIĻAS KAISLĪBAS”.

Biedri

Kocēnu Burtnieku Mazsalacas Rūjienas Naukšēnu Valkas novads novads novads novads novads novads

Partneri