IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

ŅEM VĒRĀ!

Pirms gatavojies iesniegt ideju LEADER projektu konkursā, iepazīsties ar Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju, saskaņā ar ko jāiesniedz projekti!

Pirms projektu iesniegšanas pretendentam jāreģistrējas Lauku atbalsta dienesta Klientu reģistrā!  

Aktivitāte VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANAS INICIATĪVAS

Uzņēmējdarbības projekti - 1.1. un 1.2.rīcībās

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.590 un SVVA stratēģiju)

9.kārtas pašnovērtējuma veidlapas skatīt zemāk


Pasnovertejums_1.riciba (3).docx
Pasnovertejums_2.riciba (3).docx
interesu_konflikta_neesamiba_ar_piegadataju.doc

Aktivitāte VIETAS POTECIĀLA ATTĪSTĪBAS INCIATĪVAS

Sabiedriskā labuma projekti 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4. rīcībās

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.590 un SVVA stratēģiju)

Veidlapa_par_projekta_pakalpojumu_rezultatu_uzturesanu_5_2_aktivitate (5).doc
interesu_konflikta_neesamiba_ar_piegadataju.doc

*Saskaņā ar MK noteikumu Nr.590 grozījumiem (stājas spēkā 15.02.2019.) — 44.3. ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu un uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, atbalsta pretendents nomā vai patapina, – nomas vai patapinājuma līguma kopiju (nomas vai patapinājuma līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). Ja paredzēta jauna būvniecība, būves pārbūve, būves novietošana, būves ierīkošana vai būves atjaunošana un nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā, tas kopā ar projekta iesniegumu vai pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz ilgtermiņa nomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā un kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja paredzēta atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšana vai tādu pamatlīdzekļu iegāde, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā telpā, atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu (saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas); 

**43.5. par jaunas būvniecības, būves atjaunošanas, būves ierīkošanas, būves novietošanas un pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz šādus dokumentus: