IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

ŅEM VĒRĀ!

Pirms gatavojies iesniegt ideju LEADER projektu konkursā, iepazīsties ar Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju, saskaņā ar ko jāiesniedz projekti!

Pirms projektu iesniegšanas pretendentam jāreģistrējas Lauku atbalsta dienesta Klientu reģistrā!

Aktivitāte VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANAS INICIATĪVAS

Uzņēmējdarbības projekti - 1.1. un 1.2.rīcībās

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.590 un SVVA stratēģiju)

 • Iesnieguma veidlapa - iesniedzama Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā;

 • atbilstošie īpašuma dokumenti*;

 • atbilstošie iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti (iepirkuma procedūras šeit );

 • būvniecības dokumenti, ja attiecināms (būvniecības vadlīnijas šeit ) - iesniedz kopā ar iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc lēmuma saņemšanas**;

 • De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā.

 • valsts vides reģionālās vides pārvaldes izsniegta izziņa par piesārņojošu darbību, ja attiecināms;

 • kopprojektu apliecinoši dokumenti, ja attiecināms;

 • pašnovērtējums, kas pievienots pie katras projekta kārtas iesniedzamajiem dokumentiem;

9.kārtas pašnovērtējuma veidlapas skatīt zemāk


Pasnovertejums_1.riciba (3).docx
Pasnovertejums_2.riciba (3).docx
interesu_konflikta_neesamiba_ar_piegadataju.doc

Aktivitāte VIETAS POTECIĀLA ATTĪSTĪBAS INCIATĪVAS

Sabiedriskā labuma projekti 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4. rīcībās

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.590 un SVVA stratēģiju)

 • iesnieguma veidlapa - iesniedzama Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā;

 • atbilstošie īpašuma dokumenti*;

 • atbilstošie iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti (iepirkuma procedūras šeit );

 • būvniecības dokumenti, ja attiecināms (būvniecības vadlīnijas šeit ) - iesniedz kopā ar iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc lēmuma saņemšanas**;

 • valsts vides reģionālās vides pārvaldes izsniegta izziņa par piesārņojošu darbību, ja attiecināms;

 • pašnovērtējums, kas pievienots katras projekta kārtas iesniedzamajiem dokumentiem;

Veidlapa_par_projekta_pakalpojumu_rezultatu_uzturesanu_5_2_aktivitate (5).doc
interesu_konflikta_neesamiba_ar_piegadataju.doc

*Saskaņā ar MK noteikumu Nr.590 grozījumiem (stājas spēkā 15.02.2019.) — 44.3. ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu un uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, atbalsta pretendents nomā vai patapina, – nomas vai patapinājuma līguma kopiju (nomas vai patapinājuma līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). Ja paredzēta jauna būvniecība, būves pārbūve, būves novietošana, būves ierīkošana vai būves atjaunošana un nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā, tas kopā ar projekta iesniegumu vai pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz ilgtermiņa nomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā un kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja paredzēta atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšana vai tādu pamatlīdzekļu iegāde, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā telpā, atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu (saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas);

 • Ja nekustamais īpašums, kurā īsteno sabiedriskā labuma projektu (arī būvniecības) ir valsts vai pašvaldības īpašumā vai valdījumā, atbalsta pretendents var iesniegt patapinājuma līgumu, kas noslēgts uz septiņiem gadiem. Nav nepieciešams šādu līgumu reģistrēt zemesgrāmatā.

**43.5. par jaunas būvniecības, būves atjaunošanas, būves ierīkošanas, būves novietošanas un pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz šādus dokumentus:

 • būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta (apliecinājuma kartes) kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

 • būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi būvatļauju un izdarījusi tajā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

 • papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

 • sagatavotu būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti);

 • iegādājoties būvmateriālus (ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)), – būvprojektu vai tā kopiju un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.