JAUNUMI

Pievienojies kādai no 4 darba grupas domnīcām!


Aicinām pievienoties dažādu interešu grupu pārstāvjus - uzņēmējus, NVO, jauniešu organizācijas, vietējās rīcības grupas teritorijas iedzīvotājus.Vairāk informācijas piesakoties pa e-pastu: salacaruja@gmail.com


27.04.2023

Biedrības „No Salacas līdz Rūjai” darbības teritorijas iedzīvotāju aptauja


Kā jau iepriekš informējām, biedrība “No Salacas līdz Rūjai” ir uzsākusi darbu pie sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādes. Stratēģija būs pamatdokuments, kurā ietverto mērķu īstenošanai tiks piesaistīti ES LEADER fonda līdzekļi. Teritorijas iedzīvotājiem, biedrībām un uzņēmējiem būs iespēja saņemt finansējumu kopienas vajadzību un savu mērķu īstenošanai. Lai novērtētu esošo situāciju un Tavu redzējumu par uzlabojumiem, kas nepieciešami mūsu kopējai dzīves telpai, lūdzam atbildēt uz jautājumiem elektroniski aizpildot anketu ŠEIT 


12.04.2023

AIZVADĪTS PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS


Vakar Valkas novada Kārķu pagasta esošie un topošie uzņēmēji devās pieredzes apmaiņas braucienā “LEADER projekti Ziemeļvidzemē, labā prakse un projektu ieguldījums teritorijas attīstībā”. Brauciena mērķis bija gūt ieskatu par to kādi LEADER projekti ir realizēti tepat “aiz stūra” mūsu vietējās rīcības grupas teritorijā. Paldies Jānim Baunim - (Naukšēnu vīna darītava), SIA “TAKAS TEHNOLOĢIJAS” (Zobārstniecības pakalpojumi Naukšēnu “Doktorātā”), Iritai Polei (ir.it.art - dizaina pakalpojumi), Rūjienas amatnieku biedrībai "Rūzele", Ingunai Zukurei - LPKS "Rūjienas oga" un Anetei Ādamsonei (Uz kūko) par sirsnīgo uzņemšanu un iedvesmas stāstiem. 


06.04.2023

PROJEKTA CITIES2023 AKTIVITĀTES


Projekta CITIES2030 ietvaros turpinās pasākumi skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem! Šoreiz Jaunatnes centrā "Vinda" Dzīvo Laboratoriju nodarbība bija pavasarīgās vēsmās - “Mana zaļā palodze”! 


Kopā ar māmiņām tika sasētas zaļumu kastītes un tiem, kuriem ir dārzi - iesējām sēklas stādiem - kale kāpostu, dārzeņu fizāļa, kolrābja un vasaras ziediem. Bērniem ļoti patika darboties ar zemi, gatavot kastītes, piepildīt tās un tad rūpīgi savietot tajās sēkliņas!

BIEDRĪBAS PILNSAPULCE 2023


Šodien uz ikgadējo Pilnsapulci sanāca biedrības “No Salacas līdz Rūjai” biedri un biedrorganizācijas, lai apstiprinātu 2022. gada pārskatu un atskatītos uz 2022.gadā un 2023.gada pirmajā ceturksnī paveikto. 


Klātesošie tika informēti par plānotajām aktivitātēm un LEADER iespējām nākotnē. Noslēgumā izstaigājām Mujānu Izglītības un biedrības namu un iepazināmies ar īstenoto LEADER ēkas restaurācijas projektu. 


Paldies LLKC speciālistei Agnesei Radželei-Šulcei par atspoguļojošu situācijas izklāstu tēmas “Pārtikas iepirkums kā strarēģisks instruments ar ko var daudz mainīt un sasniegt konkrētus mērķus” kontekstā un Mujānu Izglītības un biedrības nama saimniekiem par jauko uzņemšanu!

BIEDRĪBA AICINA UZ PILNSAPULCI


Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” aicina biedrības biedrus un biedrorganizāciju pārstāvjus uz biedrības Pilnsapulci, kas norisināsies š.g.2023.gada 28.martā, plkst.13:00, Mujānu Izglītības biedrības namā.


Pilnsapulces dienas kārtībā:

- 2022.gada un 2023.gada pirmā ceturkšņa darbības izvērtējums;

-    SVVA Stratēģija 2023. – 2027.plānošanas periodam;

- Stratēģiskais mēķprojekts – ZPI (Zaļais publiskais iepirkums).


Pieteikšanās līdz 24.martam plkst.16.00, rakstot e-pastu: salacaruja@gmail.com vai zvanot pa tālr.29999675 vai 29188612

VEIKSMĪGI NORITĒJUŠAS TIKŠANĀS AR IEDZĪVOTĀJIEM


Pagājušajā nedēļā biedrības “No Salacas līdz Rūjai” pārstāves kopā ar kolēģēm no Valmieras novada pašvaldības tikās ar vietējiem iedzīvotājiem no Bērzaines, Lodes, Ipiķu, Vilpulkas, Rencēnu, Valmieras, Ramatas, Mazsalacas, Sēļu pagastiem un Rūjienas pilsētas. 

Paldies ik katram, kurš ieradās un iesaistījās diskusijā par kopienas spēcināšanu un lauku iedzīvotāju vajadzībām, saskaņā ar kopējām attīstības prioritātēm.


Dažas no atziņām:

-Iedzīvotāji vēlas dzīvot sakārtotā un labiekārtotā vidē, kurā būtu nodrošināta infrakstruktūra un pamatpakalpojumi tuvāk dzīvesvietai.

-Iedzīvotājiem rūp Salacas un Rūjas upju krastu attīrīšana (supošana, laivošana), dabas parka Skaņākalna turpmākās attīstības iespējas

-Jaunieši lauku apvidos vēlas attīstīt saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas (mobilas galda un sporta spēles)


Nākamā tikšanās jau šovakar 16.00 Vecates pagasta kultūras namā un 18.00 Matīšu tautas namā!

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību aicina uz tikšanos vietējās rīcības grupas (VRG) iedzīvotājus. No 27.februāra līdz 10.martam mēs apmeklēsim katru mūsu novada pagastu!

Mūsu mērķis ir informēt iedzīvotājus par LEADER programmas finansētajiem projektiem iepriekšējā plānošanas periodā un kopā radošā domu apmaiņā noteikt svarīgākās vajadzības un aktivitātes turpmākajiem 5 gadiem. 

Biedrība ir uzsākusi mūsu teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības(SVVA) Stratēģijas izstrādi un šis ir laiks, kad katram ir iespēja savus nākotnes mērķus virzīt uz kopējo Rīcības plānu! Kopā ar pašvaldības speciālistiem diskutēsim part citām aktuālām lietām - iedzīvotāju padomēm un līdzdalību projektiem, par komunikāciju un pakalpojumu pieejamību!


Uz drīzu tikšanos! 

Katra Jūsu izteiktā doma mums ir svarīga!

Izstrādāts STRATĒĢIJAS novērtējums

Jau pavisam drīz uzsāksim jaunā plānošanas perioda 2023.-2027.gadam Stratēģijas izstrādi, tāpēc šobrīd ir īstais laiks, lai atskatītos uz iepriekšējā plānošanas periodā paveikto. Esam veikuši darbības efektivitātes un izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020.gadam īstenošanas novērtējumu. Balstoties uz pieejamo datu analīzi, tika noteikts vietējās lauku teritorijas ilgtermiņa potenciāls, kas kalpos par pamatu jaunā plānošanas perioda Stratēģijas izstrādei. Esam apzinājuši īstenoto projektu ieguldījumu lauku teritorijas attīstībā un dzīves kvalitātes celšanas sekmēšanā.


Uz tikšanos pirmajā radošajā domu apmaiņā 27.februārī, Bērzaines tautas namā, plkst.18.00.


11_No Salacas lidz Rujai (1).pdf

LEADER projektu konkursa 9.kārtas rezultāti

VRG biedrība “No Salacas līdz Rūjai” ir pabeigusi LEADER projektu konkursa 9. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu, atbilstoši izstrādātajai vietējās attīstības stratēģijai. Projektu vērtēšanas dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienestā (turpmāk tekstā Dienests) tālākai izvērtēšanai. Dienests vērtēs tikai tos projektu iesniegumus, kas ir saņēmuši pozitīvu VRG lēmumu un kam ir pietiekams publiskais finansējums. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu – publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem trīs mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.


Riciba1.1._rindojums (2).docx
Riciba1.2._rindojums (2).docx

Noslēgusies LEADER projektu konkursa 9.kārta!

Kopā iesniegti 13 projekti ar kopēju reģistrēto publisko finansējumu -  156 930,41 EURLai top!


Informatīvais seminārs projektu iesniedzējiem

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" rīko vēl vienu semināru LEADER projektu konkursa 9.kārtas potenciālajiem projekta iesniedzējiem


Norises vieta 1: Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde, Mūrmuižas iela 18, Valmiera, LV-4201, 3.stāvā, semināra telpā

Norises vieta 2: tiešsaiste, ZOOM platforma

Norises datums: 2022.gada 14.decembris

Norises laiks: plkst.10.00


Lūgums iepriekš pieteikties līdz 13.decembra plkst.16.00


Lai saņemtu pieslēgšanas saiti, jāraksta uz biedrības e-pastu: salacaruja@gmail.com

PREZENTĀCIJU SKATĪT ŠEIT 

seminars_nosalacaslidzrujai_14.decembris_Murmuizas_iela.doc

Izsludināta LEADER projektu konkursa 9.kārta

LEADER projektu konkursa 9.kārtu uzņēmējdarbības atbalstam no 2022. gada 12. decembra līdz 2023. gada 12. janvārim.

Projektu konkursi norit atbilstoši biedrības "No Salacas līdz Rūjai" SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Vairāk informācijas meklē ŠEIT 

Iesniedzamie dokumenti ŠEIT 

Praktiskais seminārs jaunās SVVA stratēģijas izstrādes ietvaros


Vakar, 31.augustā norisinājās biedrības pirmais rīkotais praktiskais seminārs jaunās SVVA* stratēģijas izstrādes ietvaros, kur mūsu pieredzējušie lektori Toms Treimanis  un Andris Klepers ieskicēja tūrisma attīstības iespējas un dabas potenciālu VRG teritorijā un VRG teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību 2023. - 2027.gadam. Šī pasākuma diskusiju moderātors Aris Adlers rosināja mūs domāt par ilgtspējīgu stratēģijas izstrādi un izvērtēt labās pieredzes, kuras būtu iekļaujamas jaunā perioda plānošanas dokumentā.

 *sabiedrības virzīta vietējā attīstība


darba_kartiba_31.08.2022.doc

Praktiskais seminārs jaunās SVVA (sabiedrības virzīta vietējā attīstība) stratēģijas izstrādes ietvaros


Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” rīko praktisko semināru jaunās SVVA (sabiedrības virzīta vietējā attīstība) stratēģijas izstrādes ietvaros


Norises laiks un vieta: 2022.gada 31.augusts plkst.15.00, hotel Wolmar, Tērbatas iela 16A, Valmiera, LV - 4201


LEADER projektu konkursa 8.kārtas rezultāti

VRG biedrība “No Salacas līdz Rūjai” ir pabeigusi LEADER projektu konkursa 8. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu, atbilstoši izstrādātajai vietējās attīstības stratēģijai. Projektu vērtēšanas dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienestā (turpmāk tekstā Dienests) tālākai izvērtēšanai. Dienests vērtēs tikai tos projektu iesniegumus, kas ir saņēmuši pozitīvu VRG lēmumu un kam ir pietiekams publiskais finansējums. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu – publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem trīs mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.


Riciba1.1._rindojums.pdf
Riciba1.2._rindojums (1).docx
Riciba2.1._rindojums.docx
Riciba2.3._rindojums.docx
prezentacija_06.12.2021.ppt

Biedrība “No Salacas līdz Rūjai” rīko informatīvo semināru projektu iesniedzējiem

Norises vieta 1: Kocēnu Kultūras nams, Alejas iela 3, Kocēni, Kocēnu pagasts, LV-4220 (Tikai zaļajā režīmā)

Norises vieta 2: tiešsaiste, ZOOM platforma

Norises datums: 2021.gada 6.decembris

Norises laiks: plkst.10.00


Darba kārtība:

1. 8. LEADER projektu konkursa kārtas izsludināšana, iekļautās rīcības un pieejamais finansējums.

2. Galvenie nosacījumi projektu izstrādē saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 590 - cenu salīdzināšanas vai iepirkuma procedūras veikšana, projekta sagatavošanas darbs, jaunā veidlapa, konsultāciju pieejamība un sadarbība.

3. Iepriekšējā plānošanas perioda Stratēģijas novērtējums, paveiktais un nākotnes perspektīvas jaunajā plānošanas periodā.

Kafijas pauze un diskusijas

IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS OBLIGĀTA!

Sīkāka informācija – www.nosalacaslidzrujai.lv, e-pastā: salacaruja@gmail.com, daiga.silina@llkc.lv, vai pa telefonu +371 22844230.


Noslēdzies starpvalstu sadarbības projekts

2021.gada 3.septembrī norisinājās projekta Vietējo rīcības grupu – “No Salacas līdz Rūjai”, Vidzemes lauku partnerības "Brasla" un VRG Vācijā „Flechtinger Höhenzug” (« Fleštingera grēda«) starpvalstu sadarbības projekta “Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG “No Salacas līdz Rūjai” un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās" noslēguma pasākums.

Šī projekta ietvaros tika īstenots pasākuma kopums, kura trīs mērķtiecīgās darbības ir revitalizācijas iespēju izpēte izstrādāto kūdras purvu teritorijās, lauksaimniecības blakusproduktu izmantošana būvmateriālu ražošanā un Vācijas partneru pozitīvās pieredzes pārnese par plūškoku audzēšanas iespējām degradētās teritorijās un to izmantošanu ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai sadarbības partneru teritorijās, organizējot apmācības Latvijā plūškoku audzēšanā un izmatošanā.

Paldies mūsu sadarbības partneriem -  VRG Brasla un VRG „Flechtinger Höhenzug” un projekta ekspertiem - Inese Silamiķele, Laimdota Kalniņa, Raimonds Indrāns, Jānis Saulītis, Maris Narvils, Ainārs Lupiķis

Video: Toms Treimanis

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" aicina uz projekta noslēguma pasākumu

Dažas no pasākuma tēmām: plūškoks – piemērots kultūraugs audzēšanai transformētās zemju platībās; lauksaimniecības blakusproduktu izmantošana būvmateriālu ražošanā - salmu paneļu izmantošana būvniecībā, montēšanas un apdares paņēmieni; izstrādāto purvu teritoriju izmantošanas iespējas.

Projekta “Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos , kopjot tradicionālās vērtības VG “No Salacas līdz Rūjai ” un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās" (Projekta nr. 19-00-A019.333-000004) ietvaros. 

Ievērojot šī brīža epidemioloģiskās drošības noteikumus, brauciena dalībniekiem jāapliecina, ka viņi ir vakcinēti vai pārslimojuši COVID-19 infekcijas slimību, vai – personai, brauciena dienā jāapliecina, ka pēdējo 48 stundu laikā viņam veikts COVID-19 tests, un tas ir negatīvs.

Pieteikties līdz 1.septembrim.  

Pasākuma programma piesakoties!


Aicinām doties pieredzes apmaiņas braucienā!

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" aicina doties pieredzes apmaiņas braucienā mazajiem uzņēmējiem, mājražotājiem un NVO uz VRG biedrības "Darīsim paši!" darbības teritoriju. 

Ievērojot šī brīža epidemioloģiskās drošības noteikumus, brauciena dalībniekiem jāapliecina, ka viņi ir vakcinēti vai pārslimojuši COVID-19 infekcijas slimību, vai – personai, brauciena dienā jāapliecina, ka pēdējo 48 stundu laikā viņam veikts COVID-19 tests, un tas ir negatīvs.

Pieteikties līdz 20.augustam.  

Brauciena programma piesakoties!


Atskats uz pieredzes braucienu Sēlijā

Pagājušā nedēļā, no 22. - 23. jūlijā biedrības "No Salacas līdz Rūjai" pārstāvji kopā ar vietējiem uzņēmējiem, mājražotājiem un NVO devās izzinošā pieredzes apmaiņas braucienā uz VRG partnerības Daugavpils un Ilūkstes "Kaimiņi" darbības teritoriju.


Lasīt vairāk 


Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" aicina doties pieredzes apmaiņas braucienā

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" aicina doties pieredzes apmaiņas braucienā mazajiem uzņēmējiem, mājražotājiem un NVO uz VRG partnerības Daugavpils un Ilūkstes "Kaimiņi" darbības teritoriju. 

Ievērojot šī brīža epidemioloģiskās drošības noteikumus, brauciena dalībniekiem jāapliecina, ka viņi ir vakcinēti vai pārslimojuši COVID-19 infekcijas slimību, vai – personai, brauciena dienā jāapliecina, ka pēdējo 48 stundu laikā viņam veikts COVID-19 tests, un tas ir negatīvs.  

Brauciena programma piesakoties!

Pieejama pašnovērtējuma anketa par 2020.gadu

VRG_pašnovertejuma anketa_2021.doc

Valmiermuižā radīti jauni soliņi laiskai atpūtai brīvdabā

Pašlaik īpaši novērtējam, ja varam patīkami doties pastaigās, kā arī piesēst patīkamās un pievilcīgās vietās – kāda noteikti ir Valmiermuižas parks. Radot īpaši dizainētus un muižas stilistikai atbilstošus soliņus, Valmiermuižas kultūras biedrība aicina ikvienu laiski pavadīt laiku, lasīt grāmatas un našķoties Valmiermuižā – ne tikai pasākumu laikā, bet arī ikdienā. Lasīt vairāk 

Skaties plašāk! Lauku attīstības diskusijas šovasar Gulbenes novadā

Kā ziņots martā, no 2021. gada 16. līdz 18. jūnijam notiks 5. Latvijas Lauku kopienu parlaments, Stāmerienā pulcējot dalībniekus no visas Latvijas, lai kopīgās diskusijās pārrunātu aktuālo lauku telpā, izzinātu labās prakses un iespējamos risinājumus. Lai pirmie uzzinātu par Lauku Kopienu parlamenta aktualitātēm un pieteiktos norises informācijas saņemšanai, interesenti aicināti doties uz mājas lapu parlaments.laukuforums.lv  Lasīt vairāk 

Kocēnu novada dome īstenojusi projektu "Dabas lieguma un svētvietas "Zilaiskalns" 

Kocēnu novada dome ar LEADER  atbalstu īstenojusi projektu "Dabas lieguma un svētvietas "Zilaiskalns" infrastruktūras uzlabošana" (Projekta Nr.19-09-AL29-A019.2201-000005). Projekts īstenots ar mērķi uzlabojot dabas lieguma un svētvietas "Zilaiskalns" infrastruktūru, veicināt vietējo iedzīvotāju un tūristu iespējas atpūsties dabā, nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un smelties neizsīkstošo kalna enerģiju, vienlaikus pasargājot īpaši aizsargājamos biotopus no cilvēku ietekmes. Projekta kopējā summa 18 778.41 EUR, projekta publiskā finansējuma summa 13 500.00 EUR. 

BIEDRI

Valmieras novads

Valkas novads

PARTNERI