Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

LEADER projekts "Lustiņdruvas meža matemātika un astronomija"

4.novembrī, Kārķos biedrība "No Salacas līdz Rūjai" iepazinās ar Valkas novada domes īstenoto LEADER projektu "Lustiņdruvas meža matemātika un astronomija". Pasākumā laikā bija iespēja doties rudenīgā pastaigā pa "Lustiņdruvas" dabas taku un iepazīties ar projektā izveidotajiem vides objektiem.

Projekta mērķis ir sniegt aktīvas, interesantas, kvalitatīvas, dabas izzinošas un izglītojošas atpūtas iespējas vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem Valkas novadā un visā biedrības "No Salacas līdz Rūjai" teritorijā, izvietojot dabas takā "Lustiņdruva" sešus oriģinālus vides objektus, trīs informatīvās zīmes un divas aktualizētas dabas takas kartes. Sekmēt iedzīvotāju izvēli kā dzīves un darba vietu izvēlēties laukus, veicināt iedzīvotāju atgriešanos Kārķu pagastā un neaizplūšanu uz novadu centriem.

Projekta kopējā summa - 4957,00 EUR, projekta publiskā finansējuma summa - 4461,30 EUR

Konferences darba kartiba_13_11 (1).docx
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Pieredzes apmaiņas brauciens "Lūko pieredzi Kurzemē!"

No 8.-9.oktobrim biedrība “No Salacas līdz Rūjai” kopā ar potenciālajiem LEADER projektu iesniedzējiem, mazajiem uzņēmējiem, mājražotājiem un NVO pārstāvjiem devās izzinošā pieredzes apmaiņas braucienā “Lūko pieredzi Kurzemē!”. Tur mūs sirsnīgi uzņēma biedrība Ziemeļkurzemes biznesa asociācija / Business Association of North Kurzeme, personīgi paldies Guntai Abajai! Mūsu iedvesmu ceļvedis - Dundagas pils, SIA "B basic", Eksotisko dzīvnieku parks Dundagā, Šlīteres bāka, Kolkas Lībiešu saieta nams, uzņēmēja Rasa Kluce, Biedrība Randalist, Ances muiža, Dabalaba, Pasiekstes Vējdzirnavas, Zvejas kuģis "Grots" Ventspils promonādē, Lauku labumu veikals Ķocis.

Izsludināta LEADER projektu konkursa 7.kārta

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" izsludina LEADER projektu konkursa 7.kārtu uzņēmējdarbības atbalstam un sabiedriskā labuma projektiem no 2020. gada 10. oktobra līdz 2020. gada 10. novembrim.

Projektu konkursi norit atbilstoši biedrības "No Salacas līdz Rūjai" SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu īstenošanas darbības teritorija: Burtnieku novads - Burtnieku, Matīšu, Rencēnu, Valmieras un Vecates pagasti; Kocēnu novads -Kocēnu un Bērzaines pagasti; Naukšēnu novads - Ķoņu un Naukšēnu pagasti; Rūjienas novads - Rūjienas pilsēta, Ipiķu, Jeru, Lodes un Vilpulkas pagasti; Mazsalacas novads - Mazsalacas pilsēta, Mazsalacas, Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes pagasti un Valkas novads - Kārķu pagasts.

Projekta konkursa 7.kārtā pieejams finansējums 59 419.79 EUR.

Projektu pieņemšana notiks šādās (MK not. nr. 590) 5.1. aktivitātes rīcībās:

1.Rīcība: Mikro ( sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts - 29 709.90 EUR;

2.Rīcība: Vietējo produktu attīstīšana - 29 709.89 EUR.

Pilns sludinājuma teksts ar vērtēšanas kritērijiem

Salaca_sludinajums_7_karta.docx

SVVA Stratēģija 2020

Salaca_SVVA_strategija2020.gads.pdf

- Atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību:

Pašnovērtējuma veidlapa 1.1.rīcībai

Pašnovērtējuma veidlapa 1.2.rīcībai

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Mazsalacas novada pašvaldība ar LEADER atbalstu īstenojusi projektu “Velvju zāles remontdarbi Sēļu muižā”

Sestdien, 8.augustā jau septīto gadu pēc kārtas Sēļu muižā norisinājās "MAZIE OPERMŪZIKAS UN MĀKSLAS SVĒTKI". Kā jau ierasts, svētku laikā skatītāju vērtējumam tika nodotas vairākas mākslas izstādes. Šajā vakarā viena no tām bija izvietota pavisam īpašā vietā – jaunajā velvju zālē. Sēļu muižas pagraba telpās Mazsalacas novada pašvaldība ar LEADER atbalstu īstenojusi projektu “Velvju zāles remontdarbi Sēļu muižā”. Projekta Nr. 19-09-AL29-A019.2204-000006. Projekta mērķis bija Sēļu muižas velvju pagrabā, kur kādreiz kolhozu laikā bija ēdnīca, veicot remontdarbus, izveidot un iekārtot Velvju zāli, kas būs ieguldījums Sēļu muižas kompleksa attīstībā. Velvju zāles pamatfuncija – profesionālās un amatiermākslas nozīmīga kultūras pasākumu un izstāžu vieta, tradicionālās kultūras meistardarbnīcu piedāvājums tūristiem, nodrošinot mūsdienu kultūrtelpai atbilstošu infrastruktūru un kultūrtūrisma attīstību. Projekta kopējā summa – 14 005.42 EUR, projekta publiskā summa – 12 605.88 EUR.

Mums bija tas gods būt klāt un piedalīties lentītes pārgriešanā svinīgajā atklāšanas brīdi. Vēlāk piedzīvojām maģisku vakaru, baudot opermūzikas nakts koncertu “SEVIĻAS KAISLĪBAS”.

SADARBĪBAS PROJEKTS (Nr.19-00-A019.332-00004) “Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja”

Lai nodrošinātu starpteritoriālā sadarbības projekta (Nr.19-00-A019.332-00004) “Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja” aktivitāšu ieviešanu vietējās rīcības grupas biedrības “No Salacas līdz Rūjai” darbības teritorijā, šodien kopā ar Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centra speciālisti Lanu Cēsi un Mazsalacas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas vadītāju Valdi Kampusu devāmies apsekot bijušā dzelzceļa trases posmu Mazsalaca – Rūjiena (3km). Projekta ietvaros šeit plānota insfrakstruktūras sakārtošana, tīrīšanas darbi caurbraucamības un caurredzamības nodrošināšanai.

Īstenots projekts “Vecates pagasta sporta laukuma funkcionalitātes uzlabošana”

Burtnieku novada pašvaldība veiksmīgi īstenojusi projektu “Vecates pagasta sporta laukuma funkcionalitātes uzlabošana” (Nr. 19-09-AL29-A019.2204-000004). Tā ietvaros Vecates centrā ap bruģēto sporta laukumu ir uzstādīts 3 metrus augsts žogs, kā arī iegādāts florbola aprīkojums – borti un vārti. Nožogojuma uzstādīšanas darbus veica SIA “DN SISTĒMAS”, savukārt florbola bortus un vārtus piegādāja SIA “LINO & CO”.

Projekta kopējās izmaksas ir 18 091,03 EUR, no tām ELFLA finansējums – 11 380,25 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 6710,78 EUR.

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, kā arī saskaņā ar biedrības “No Salacas līdz Rūjai” darbības teritorijas vietējās attīstības stratēģiju 2014.–2020. gadam.


Biedri

Kocēnu Burtnieku Mazsalacas Rūjienas Naukšēnu Valkas novads novads novads novads novads novads

Partneri