UZŅĒMĒJDARBĪBAS 

PROJEKTI

SABIEDRISKĀ LABUMA

 PROJEKTI

JAUNUMI

IZSLUDINĀTA LEADER PROJEKTU KONKURSA 10.KĀRTA


Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" izsludina LEADER projektu konkursa 10.kārtu uzņēmējdarbības atbalstam un sabiedriskā labuma projektiem no 2023. gada 20. oktobra līdz 2023. gada 20. novembrim.


Projektu konkursi norit atbilstoši biedrības "No Salacas līdz Rūjai" SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.


Projektu īstenošanas darbības teritorija Valmieras novadā: Burtnieku apvienība (Burtnieku, Matīšu, Rencēnu, Valmieras un Vecates pagasti); Kocēnu apvienība (Kocēnu un Bērzaines pagasti); Naukšēnu apvienība (Ķoņu un Naukšēnu pagasti); Rūjienas apvienība (Rūjienas pilsēta, Ipiķu, Jeru, Lodes un Vilpulkas pagasti); Mazsalacas apvienība (Mazsalacas pilsēta, Mazsalacas, Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes pagasti) un Valkas novadā - Kārķu pagasts.

Projekta konkursa 10.kārtā pieejams finansējums 91 392,67  EUR.

Projektu pieņemšana notiks šādās (MK not. nr. 590) aktivitātēs:

5.1. aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" (uzņēmējdarbības projekti):

1.Rīcība: Mikro ( sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts - 33 611,21  EUR;

2.Rīcība: Vietējo produktu attīstīšana - 33 611,21 EUR.

5.2. aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" (sabiedriskā labuma projekti):

3.Rīcība: Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana - 12 085,13 EUR;

5.Rīcība: Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana - 12 085,12 EUR.

!!! Pirms projektu iesniegšanas pretendentam jāreģistrējas Lauku atbalsta dienesta Klientu reģistrā!

Lai atvieglotu projektu rakstītāju darbu, projektu iesniegšanai izveidota jauna veidlapa Lauku Atbalsta dienesta E-pieteikšanās sistēmā. (Hipersaite šeit)

Izveidotas E-pieteikšanās sistēmas rokasgrāmatas projektu iesniedzējiem, gan uzņēmējdarbības, gan sabiedriskā labuma projektu iesniedzējiem. 

Atbalsta pretendenta  pašnovērtējums  par  projekta  atbilstību  vietējās  attīstības  stratēģijā  attiecīgajai  rīcībai  noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību:

Pilns sludinājuma teksts ar vērtēšanas kritērijiem 

Salaca_sludinajums_10_karta_20.10.2023.docx

SVVA Stratēģija   

Salaca_SVVA_strategija2023.gads_10.karta_20.10.2023.docx

EPS rokasgrāmata uzņēmējdarbības projektiem 

EPS_rokasgramata_LEADER_19_21.pdf

EPS rokasgrāmata sabiedriskā labuma projektiem

EPS_rokasgramata_LEADER_19_22.pdf

Izveidotas E-pieteikšanās sistēmas rokasgrāmatas projektu iesniedzējiem, gan uzņēmējdarbības, gan sabiedriskā labuma projektu iesniedzējiem. 

BĒRNU MEISTARKLASE "CITIES2030" PROJEKTA IETVAROS


Ar izzinošām meistarklasēm par veselīgu uzturu, gardiem Vidzemes ražotāju produktiem un arī izstrādātiem astoņu ēdienu komplektiem ērtai maltīšu pagatavošanai skolās, Ķoņu dzirnavās aizvadīts “Novada Garšas” noslēdzošais izbraukuma pasākums Vidzemē.


"CITIES2030" projekta ietvaros pasākumā laikā uz skates varēja vērot atraktīvo Ēriku Pudniku - Lindi no SIA "Ēdiendaris", kas kopā ar mazajiem pavāriem gatavoja divu veidu dārzeņu piciņas - klasiskās rauga mīklas un no dārzeņu pamatnes veidotas. Meistarklasē pagatavotais ēdiens it īpaši izpelnījās mazo apmeklētāju atzinību un tika notiesāts vienā mirklī.28.08.2023

VEIKSMĪGI AIZVADĪTS PIEREDZES PASĀKUMS GOTLANDĒ


Veiksmīgi aizvadīts pieredzes pasākums “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības Stratēģijas 2023. – 2027.gadam izstrādes labā prakse un LEADER projektu ieviešanas uzsākšana jaunajā plānošanas periodā Gotlandē, Zviedrijā”

Kā mums gāja - lasi pievienotajā atskaitē.22.06.2023

2023_Gotlande junijs.docx

AIZVADĪTS PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS


Vakar Valkas novada Kārķu pagasta esošie un topošie uzņēmēji devās pieredzes apmaiņas braucienā “LEADER projekti Ziemeļvidzemē, labā prakse un projektu ieguldījums teritorijas attīstībā”. Brauciena mērķis bija gūt ieskatu par to kādi LEADER projekti ir realizēti tepat “aiz stūra” mūsu vietējās rīcības grupas teritorijā. Paldies Jānim Baunim - (Naukšēnu vīna darītava), SIA “TAKAS TEHNOLOĢIJAS” (Zobārstniecības pakalpojumi Naukšēnu “Doktorātā”), Iritai Polei (ir.it.art - dizaina pakalpojumi), Rūjienas amatnieku biedrībai "Rūzele", Ingunai Zukurei - LPKS "Rūjienas oga" un Anetei Ādamsonei (Uz kūko) par sirsnīgo uzņemšanu un iedvesmas stāstiem. 


06.04.2023

PROJEKTA CITIES2023 AKTIVITĀTES


Projekta CITIES2030 ietvaros turpinās pasākumi skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem! Šoreiz Jaunatnes centrā "Vinda" Dzīvo Laboratoriju nodarbība bija pavasarīgās vēsmās - “Mana zaļā palodze”! 


Kopā ar māmiņām tika sasētas zaļumu kastītes un tiem, kuriem ir dārzi - iesējām sēklas stādiem - kale kāpostu, dārzeņu fizāļa, kolrābja un vasaras ziediem. Bērniem ļoti patika darboties ar zemi, gatavot kastītes, piepildīt tās un tad rūpīgi savietot tajās sēkliņas!

BIEDRĪBAS PILNSAPULCE 2023


Šodien uz ikgadējo Pilnsapulci sanāca biedrības “No Salacas līdz Rūjai” biedri un biedrorganizācijas, lai apstiprinātu 2022. gada pārskatu un atskatītos uz 2022.gadā un 2023.gada pirmajā ceturksnī paveikto. 


Klātesošie tika informēti par plānotajām aktivitātēm un LEADER iespējām nākotnē. Noslēgumā izstaigājām Mujānu Izglītības un biedrības namu un iepazināmies ar īstenoto LEADER ēkas restaurācijas projektu. 


Paldies LLKC speciālistei Agnesei Radželei-Šulcei par atspoguļojošu situācijas izklāstu tēmas “Pārtikas iepirkums kā strarēģisks instruments ar ko var daudz mainīt un sasniegt konkrētus mērķus” kontekstā un Mujānu Izglītības un biedrības nama saimniekiem par jauko uzņemšanu!

VEIKSMĪGI NORITĒJUŠAS TIKŠANĀS AR IEDZĪVOTĀJIEM


Pagājušajā nedēļā biedrības “No Salacas līdz Rūjai” pārstāves kopā ar kolēģēm no Valmieras novada pašvaldības tikās ar vietējiem iedzīvotājiem no Bērzaines, Lodes, Ipiķu, Vilpulkas, Rencēnu, Valmieras, Ramatas, Mazsalacas, Sēļu pagastiem un Rūjienas pilsētas. 

Paldies ik katram, kurš ieradās un iesaistījās diskusijā par kopienas spēcināšanu un lauku iedzīvotāju vajadzībām, saskaņā ar kopējām attīstības prioritātēm.


Dažas no atziņām:

-Iedzīvotāji vēlas dzīvot sakārtotā un labiekārtotā vidē, kurā būtu nodrošināta infrakstruktūra un pamatpakalpojumi tuvāk dzīvesvietai.

-Iedzīvotājiem rūp Salacas un Rūjas upju krastu attīrīšana (supošana, laivošana), dabas parka Skaņākalna turpmākās attīstības iespējas

-Jaunieši lauku apvidos vēlas attīstīt saturiskas brīvā laika pavadīšanas iespējas (mobilas galda un sporta spēles)

11_No Salacas lidz Rujai (1).pdf

IZSTRĀDĀTS STRATĒĢIJAS NOVĒRTĒJUMS

Jau pavisam drīz uzsāksim jaunā plānošanas perioda 2023.-2027.gadam Stratēģijas izstrādi, tāpēc šobrīd ir īstais laiks, lai atskatītos uz iepriekšējā plānošanas periodā paveikto. Esam veikuši darbības efektivitātes un izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014. – 2020.gadam īstenošanas novērtējumu. Balstoties uz pieejamo datu analīzi, tika noteikts vietējās lauku teritorijas ilgtermiņa potenciāls, kas kalpos par pamatu jaunā plānošanas perioda Stratēģijas izstrādei. Esam apzinājuši īstenoto projektu ieguldījumu lauku teritorijas attīstībā un dzīves kvalitātes celšanas sekmēšanā.

PRAKTISKAIS SEMINĀRS JAUNĀS SVVA STRATĒĢIJAS IZSTRĀDES IETVAROS

Vakar, 31.augustā norisinājās biedrības pirmais rīkotais praktiskais seminārs jaunās SVVA* stratēģijas izstrādes ietvaros, kur mūsu pieredzējušie lektori Toms Treimanis  un Andris Klepers ieskicēja tūrisma attīstības iespējas un dabas potenciālu VRG teritorijā un VRG teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību 2023. - 2027.gadam. Šī pasākuma diskusiju moderātors Aris Adlers rosināja mūs domāt par ilgtspējīgu stratēģijas izstrādi un izvērtēt labās pieredzes, kuras būtu iekļaujamas jaunā perioda plānošanas dokumentā.

 *sabiedrības virzīta vietējā attīstība


NOSLĒDZIES STARPVALSTU SADARBĪBAS PROJEKTS

2021.gada 3.septembrī norisinājās projekta Vietējo rīcības grupu – “No Salacas līdz Rūjai”, Vidzemes lauku partnerības "Brasla" un VRG Vācijā „Flechtinger Höhenzug” (« Fleštingera grēda«) starpvalstu sadarbības projekta “Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG “No Salacas līdz Rūjai” un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās" noslēguma pasākums.

Šī projekta ietvaros tika īstenots pasākuma kopums, kura trīs mērķtiecīgās darbības ir revitalizācijas iespēju izpēte izstrādāto kūdras purvu teritorijās, lauksaimniecības blakusproduktu izmantošana būvmateriālu ražošanā un Vācijas partneru pozitīvās pieredzes pārnese par plūškoku audzēšanas iespējām degradētās teritorijās un to izmantošanu ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai sadarbības partneru teritorijās, organizējot apmācības Latvijā plūškoku audzēšanā un izmatošanā.

Paldies mūsu sadarbības partneriem -  VRG Brasla un VRG „Flechtinger Höhenzug” un projekta ekspertiem - Inese Silamiķele, Laimdota Kalniņa, Raimonds Indrāns, Jānis Saulītis, Maris Narvils, Ainārs Lupiķis

Video: Toms Treimanis

ATSKATS UZ PIEREDZES BRAUCIENU SĒLIJĀ

Pagājušā nedēļā, no 22. - 23. jūlijā biedrības "No Salacas līdz Rūjai" pārstāvji kopā ar vietējiem uzņēmējiem, mājražotājiem un NVO devās izzinošā pieredzes apmaiņas braucienā uz VRG partnerības Daugavpils un Ilūkstes "Kaimiņi" darbības teritoriju.


Lasīt vairāk 


BIEDRI

Valkas novads

Valmieras novads

PARTNERI