LEADER 5.KĀRTA

LEADER projektu konkursa 5.kārtas rezultāti

23.05.2019. noslēdzās atklātā projektu iesnieguma pieteikšanās 5.kārta. Kopā iesniegti 57 projekti 6.rīcībās ar reģistrēto publisko finansējumu - 1 113 498,17 EUR. 

VRG biedrība "No Salacas līdz Rūjai" ir pabeigusi LEADER projektu konkursa 5. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu, atbilstoši izstrādātajai vietējās attīstības stratēģijai. Projektu vērtēšanas dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienestā (turpmāk tekstā Dienests) tālākai izvērtēšanai. Dienests vērtēs tikai tos projektu iesniegumus, kas ir saņēmuši pozitīvu VRG lēmumu un kam ir pietiekams publiskais finansējums. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu - publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem triju līdz piecu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

Projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti uzņēmējdarbības projektiem:

Riciba1.1._rindojums

Riciba1.2._rindojums

Projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti sabiedriskā labuma projektiem:

Riciba2.1._rindojums

Riciba2.2._rindojums

Riciba2.3._rindojums

Riciba2.4._rindojums


Informatīvais materiāls "Projektu realizēšana izmantojot LEADER finansējumu"

LEADER projektu konkursa 5.kārta no 23.04. - 23.05.2020

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" izsludina LEADER projektu konkursa 5.kārtu uzņēmējdarbības atbalstam un sabiedriskā labuma projektiem no 2019. gada 23. aprīļa līdz 2019. gada 23. maijam.

Projektu konkursi norit atbilstoši biedrības "No Salacas līdz Rūjai" SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projekta konkursa 5.kārtā pieejams finansējums 682 082.81 EUR.

Projektu pieņemšana notiks šādās (MK not. nr. 590) 5.1. aktivitātes rīcībās:

1.Rīcība: Mikro ( sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts - 267 441.64 EUR;

2.Rīcība: Vietējo produktu attīstīšana - 110 374.42 EUR.

un 5.2. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" rīcībās (sabiedriskā labuma projekti):

3.Rīcība: Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana - 90 101.80 EUR;

4.Rīcība: Jaunu pakalpojumu izveidošana, to pieejamības uzlabošana - 84 063.15 EUR;

5.Rīcība: Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana - 80 101.80 EUR;

6.Rīcība: Atbalsts pamatlīdzekļu iegādei institūcijām, kuru darbības mērķis personu ar garīga rakstura invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem integrācija sabiedrībā - 50 000.00 EUR.

 

Pilns sludinājuma teksts V kārtai ŠEIT

 

Informācija LEADER projektu rakstītājiem

Projektu īstenošanas darbības teritorija: Burtnieku novads - Burtnieku, Matīšu, Rencēnu, Valmieras un Vecates pagasti; Kocēnu novads – Kocēnu un Bērzaines pagasti; Naukšēnu novads – Ķoņu un Naukšēnu pagasti; Rūjienas novads – Rūjienas pilsēta, Ipiķu, Jeru, Lodes un Vilpulkas pagasti, Mazsalacas novads – Mazsalacas pilsēta, Mazsalacas, Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes pagasti un Valkas novads - Kārķu pagasts.

Projektu īstenošanas termiņš:

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski (EPS) Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

 

Kā reģistrēt projekta pieteikumu EPS sistēmā ROKASGRAMATA_EPS_2019

 

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem, veidlapām var iepazīties biedrības "No Salacas līda Rūjai" mājaslapā www.nosalacaslidzrujai.lv un birojā (adrese: Mūrmuižas iela 9, 3.stāvs, Valmiera, LV - 4201), kā arī Lauku atbalsts dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2014.-2020.gadam ŠEIT

 

Normatīvie akti:

2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"";

Grozījumi MK noteikumiem Nr.590, kas stājušies spēkā no 15.02.2019. ŠEIT;

NACE klasifikators (2.red.);

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gada plānošanas periodā".

Veidlapas:

Finanšu informācija (pieteikuma C.sadaļa) iesniegšanai EPS (tikai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas");

Veidlapa, kas pamato projekta īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā (5.2.aktivitātē, MK 13.10.2015. noteikumu Nr.590 44.7.apakšpunkts);

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (1.pielikums MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.740);

Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulators;

Līgums par Eiropas Savienības darbību I pielikums;

Paraugi, lai veiktu cenu apzināšanu:

- Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu;

- Rezultātu apkopojums;

Apliecinājums par interešu konflikta neesību (1.pielikums MK 28.02.2017. noteikumiem Nr.104).

 

Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju:

- Atbalsta pretendenta  pašnovērtējums  par  projekta  atbilstību  vietējās  attīstības  stratēģijā  attiecīgajai  rīcībai  noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību:

Pasnovertejums_1.riciba

Pasnovertejums_2.riciba

Pasnovertejums_3.riciba

Pasnovertejums_4.riciba

Pasnovertejums_5.riciba

Pasnovertejums_6.riciba

 

Kontaktinformācija:

Ineta Būda, Mob. tālr. 22844230; 29999675, e-pasts salacaruja@gmail.com;