LEADER 6.KĀRTA

LEADER projektu konkursa 6.kārtas rezultāti

VRG biedrība “No Salacas līdz Rūjai” ir pabeigusi LEADER projektu konkursa 6. kārtas projektu iesniegumu vērtēšanu, atbilstoši izstrādātajai vietējās attīstības stratēģijai. Projektu vērtēšanas dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienestā (turpmāk tekstā Dienests) tālākai izvērtēšanai. Dienests vērtēs tikai tos projektu iesniegumus, kas ir saņēmuši pozitīvu VRG lēmumu un kam ir pietiekams publiskais finansējums. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu – publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Dienests pieņem trīs mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Dienestā.

Projektu iesniegumu vērtēšanas rezultāti uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projektiem:

Riciba1.1._rindojums

Riciba1.2._rindojums

Riciba2.1._rindojums

Riciba2.3._rindojums

Video prezentācija par LEADER projektu konkursa 6.kārtas nosacījumiem

Esam izveidojuši video prezentāciju par LEADER projektu konkursa 6.kārtas nosacījumiem. Projektu kārta ir atvērta un mēs ļoti gaidīsim Jūsu projektu pieteikumus Elektroniskajā pieteikšanas sistēmā (EPS) līdz 6.maija plkst.23.59. 

LEADER projektu konkursa 6.kārta no 06.04.2020 - 06.05.2020

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" izsludina LEADER projektu konkursa 6.kārtu uzņēmējdarbības atbalstam un sabiedriskā labuma projektiem no 2020. gada 06. aprīļa līdz 2020. gada 6.maijam. 

Projektu konkursi norit atbilstoši biedrības "No Salacas līdz Rūjai" SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projekta konkursa 6.kārtā pieejams finansējums 92 192.53 EUR.

Projektu pieņemšana notiks šādās (MK not. nr. 590) 5.1. aktivitātes rīcībās:

1.Rīcība: Mikro ( sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts - 21 104.40 EUR;

2.Rīcība: Vietējo produktu attīstīšana - 21 104.40 EUR.

un 5.2. aktivitātes "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" rīcībās (sabiedriskā labuma projekti):

3.Rīcība: Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana - 24 991.86 EUR;

5.Rīcība: Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana - 24 991.87 EUR;

Biedrības "No Salacas līdz Rūjai" SVVA stratēģija

Salaca_SVVA_strategija2020.gads.pdf

Pilns sludinājuma teksts VI kārtai ŠEIT

 Informācija LEADER projektu rakstītājiem

Projektu īstenošanas darbības teritorija: Burtnieku novads - Burtnieku, Matīšu, Rencēnu, Valmieras un Vecates pagasti; Kocēnu novads – Kocēnu un Bērzaines pagasti; Naukšēnu novads – Ķoņu un Naukšēnu pagasti; Rūjienas novads – Rūjienas pilsēta, Ipiķu, Jeru, Lodes un Vilpulkas pagasti, Mazsalacas novads – Mazsalacas pilsēta, Mazsalacas, Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes pagasti un Valkas novads - Kārķu pagasts.

Projektu īstenošanas termiņš:

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski (EPS) Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Kā reģistrēt projekta pieteikumu EPS sistēmā ROKASGRAMATA_EPS_2019

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem, veidlapām var iepazīties biedrības "No Salacas līda Rūjai" mājaslapā www.nosalacaslidzrujai.lv un birojā (adrese: Mūrmuižas iela 9, 3.stāvs, Valmiera, LV - 4201), kā arī Lauku atbalsts dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Normatīvie akti:

2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"";

Grozījumi MK noteikumiem Nr.590, kas stājušies spēkā no 15.02.2019. ŠEIT;

NACE klasifikators (2.red.);

2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gada plānošanas periodā".

Veidlapas:

Finanšu informācija (pieteikuma C.sadaļa) iesniegšanai EPS (tikai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas");

Veidlapa, kas pamato projekta īstenošanas rezultāta uzturēšanu projekta uzraudzības periodā (5.2.aktivitātē, MK 13.10.2015. noteikumu Nr.590 44.7.apakšpunkts);

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (1.pielikums MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.740);

Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulators;

Līgums par Eiropas Savienības darbību I pielikums;

Paraugi, lai veiktu cenu apzināšanu:

- Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu;

- Rezultātu apkopojums;

Apliecinājums par interešu konflikta neesību (1.pielikums MK 28.02.2017. noteikumiem Nr.104).

Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju:

- Atbalsta pretendenta  pašnovērtējums  par  projekta  atbilstību  vietējās  attīstības  stratēģijā  attiecīgajai  rīcībai  noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību:

Pasnovertejums_1.riciba

Pasnovertejums_2.riciba

Pasnovertejums_3.riciba

Pasnovertejums_5.riciba

 

Kontaktinformācija:Ineta Būda, Mob. tālr. 22844230; 29999675, e-pasts salacaruja@gmail.com;