Izsludināta LEADER projektu konkursa 7.kārta

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" izsludina LEADER projektu konkursa 7.kārtu uzņēmējdarbības atbalstam un sabiedriskā labuma projektiem no 2020. gada 10. oktobra līdz 2020. gada 10. novembrim.

Projektu konkursi norit atbilstoši biedrības "No Salacas līdz Rūjai" SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu īstenošanas darbības teritorija: Burtnieku novads (Burtnieku, Matīšu, Rencēnu, Valmieras un Vecates pagasti); Kocēnu novads (Kocēnu un Bērzaines pagasti); Naukšēnu novads (Ķoņu un Naukšēnu pagasti); Rūjienas novads (Rūjienas pilsēta, Ipiķu, Jeru, Lodes un Vilpulkas pagasti); Mazsalacas novads (Mazsalacas pilsēta, Mazsalacas, Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes pagasti un Valkas novads - Kārķu pagasts.

Projekta konkursa 7.kārtā pieejams finansējums 59 419.79 EUR.

Projektu pieņemšana notiks šādās (MK not. nr. 590) 5.1. aktivitātes rīcībās:

1.Rīcība: Mikro ( sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts - 29 709.90 EUR;

2.Rīcība: Vietējo produktu attīstīšana - 29 709.89 EUR.

Pilns sludinājuma teksts ar vērtēšanas kritērijiem

Salaca_sludinajums_7_karta.docx

SVVA Stratēģija 2020

Salaca_SVVA_strategija2020.gads.pdf

- Atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību:

Pašnovērtējuma veidlapa 1.1.rīcībai

Pašnovērtējuma veidlapa 1.2.rīcībai