LEADER 8.KĀRTA

Izsludināta LEADER projektu konkursa 8.kārta

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" izsludina LEADER projektu konkursa 8.kārtu uzņēmējdarbības atbalstam un sabiedriskā labuma projektiem no 2021. gada 5. decembra līdz 2021. gada 5. janvārim.

Projektu konkursi norit atbilstoši biedrības "No Salacas līdz Rūjai" SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu īstenošanas darbības teritorija Valmieras novadā: Burtnieku apvienība (Burtnieku, Matīšu, Rencēnu, Valmieras un Vecates pagasti); Kocēnu apvienība (Kocēnu un Bērzaines pagasti); Naukšēnu apvienība (Ķoņu un Naukšēnu pagasti); Rūjienas apvienība (Rūjienas pilsēta, Ipiķu, Jeru, Lodes un Vilpulkas pagasti); Mazsalacas apvienība (Mazsalacas pilsēta, Mazsalacas, Ramatas, Sēļu un Skaņkalnes pagasti) un Valkas novadā - Kārķu pagasts.

Projekta konkursa 8.kārtā pieejams finansējums 579 810.10 EUR.

Projektu pieņemšana notiks šādās (MK not. nr. 590) aktivitātēs:

5.1. aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" (uzņēmējdarbības projekti):

1.Rīcība: Mikro ( sīko) un mazo uzņēmumu funkcionāls atbalsts - 235 280.27 EUR;

2.Rīcība: Vietējo produktu attīstīšana - 112 788.75 EUR.

5.2. aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" (sabiedriskā labuma projekti):

3.Rīcība: Dabas un kultūras objektu sakārtošana un pieejamības uzlabošana - 115 870.54 EUR;

5.Rīcība: Izglītības, kultūrvides un sporta aktivitāšu attīstīšana - 115 870.54 EUR.

Informācija par projektu iesniegšanu

  • Pirms projektu iesniegšanas pretendentam jāreģistrējas Lauku atbalsta dienesta Klientu reģistrā!

  • Lai atvieglotu projektu rakstītāju darbu, šajā kārtā projektu iesniegšanai izveidota jauna veidlapa Lauku Atbalsta dienesta E-pieteikšanās sistēmā. (Hipersaite šeit)

  • Izveidotas E-pieteikšanās sistēmas rokasgrāmatas projektu iesniedzējiem, gan uzņēmējdarbības, gan sabiedriskā labuma projektu iesniedzējiem.

EPS rokasgrāmata uzņēmējdarbības projektiem

EPS_rokasgramata_LEADER_19_21.pdf

EPS rokasgrāmata sabiedriskā labuma projektiem

EPS_rokasgramata_LEADER_19_22.pdf

Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" decembrī plāno klātienes informatīvos seminārus (zaļajā pasākuma režīmā), kā arī informatīvo semināru tiešsaistē, lai informētu par projektu iesniegšanas kārtību.

Pilns sludinājuma teksts ar vērtēšanas kritērijiem

Salaca_sludinajums_8_karta_5.12.2021.docx


SVVA Stratēģija 2021

Salaca_SVVA_strategija2021.gads_8.karta_29.11.2021.docx

- Atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību:

Pašnovērtējuma veidlapa 1.1.rīcībai

Pašnovērtējuma veidlapa 1.2.rīcībai

Pašnovērtējuma veidlapa 1.3.rīcībai

Pašnovērtējuma veidlapa 1.5.rīcībai