Jauna mājas lapa reģiona uzņēmējiem par alternatīvām aizdevumu iespējām SEGUMS

Atklāta jauna un visiem publiski pieejama mājaslapa www.segums.lv, kurā varēs atrast aktuālāko informāciju par alternatīviem jeb nebanku aizdevumiem Latvijas reģionu uzņēmējiem. Mājaslapas saturs būs saistošs tiem reģionu uzņēmējiem, kuriem nepieciešams finansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai, un kuriem aizdevumu atteikušas komercbankas, jo nav bijis pietiekams pašu kapitāls, nodrošinājums vai prasītais galvojums. Vienlaikus mājaslapa noderēs tiem, kuri jau nodarbojas vai tikai vēl plāno iesaistīties alternatīvo aizdevumu izsniegšanā reģionu uzņēmējiem.

Esošajiem alternatīvo aizdevumu pakalpojumu sniedzējiem mājaslapā ir pieejamas aizdevumu apsaimniekošanas juridiskās formas – aizdevumu, kā arī citu – ar aizdevuma piešķiršanas procesu saistošu līgumu paraugi, piemēram, piedziņas metodika un veidlapas situācijām, kad aizdevuma apmaksa tiek kavēta. Tāpat gan esošajiem aizdevējiem, gan aizdevuma biznesa uzsācējiem, kuri plāno izstrādāt IT datorprogrammas alternatīvo aizdevumu apsaimniekošanai, interesanta būs sadaļa “IT specifikācija”, kur pieejama praktiska informācija par starptautiski atzītas datorprogrammas “Mifos X” lietošanu. Minētās datorprogrammas bāzes saturs visiem interesentiem ir pieejams bez maksas un kalpos kā ērts rīks finanšu darbību apsaimniekošanai.

Esošajiem alternatīvo aizdevumu pakalpojumu sniedzējiem reģionos informācijas izvietošanas  par saviem pakalpojumiem mājaslapā ir bez maksas, pateicoties piesaistītajam ES publiskajam finansējumam ELFLA projekta “Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai” ietvaros.

Ja Jums ir iespēja palīdzēt attīstīties citiem reģiona uzņēmējiem un esat apņēmušies papildināt alternatīvo aizdevumu pieejamību uzņēmējdarbībai, mājaslapā atradīsiet nepieciešamās juridiskās formas un reģistrācijas kārtības aprakstu.

Par reģiona uzņēmēju vajadzībām alternatīvu aizdevumu pieejamībai var uzzināt Pētījumā, kur apkopoti 314 reģionu uzņēmēju viedokļi par aizdevumu summām, termiņiem un mērķiem uzņēmējdarbības veicināšanai reģionā. Tā, piemēram, no visiem aptaujātajiem respondentiem nedaudz vairāk kā puse jeb 53 % pēdējo trīs gadu laikā ir mēģinājuši iegūt finansiālu atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai. No tiem trešdaļai (35 %) finansējumu iegūt neizdevās, kas tikai akcentē alternatīvā finansējuma nepieciešamību reģionos. Mājaslapa ir tapusi ELFLA projekta ‘Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai’ pr.nr. 18-00-A019.332-000005 ietvaros. Par projekta mērķiem un partneriem informācija ir atrodama www.segums.lv mājaslapā.

Tapis ELFLA projekta ‘Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai’ ietvaros,

projekta nr.18-00-A019.332-000005

Aktuāla informācija par projektu „Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai"

Biedrība „No Salacas līdz Rūjai” vēlas veicināt reģiona uzņēmējdarbības attīstību un sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanu laukos, piedāvājot informāciju par aktuālām iespējām esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem piesaistīt aizdevumus nebanku sektorā biedrības darbības teritorijā. Ar šādu mērķi biedrība ir iesaistījusies ELFLA starpteritoriālās sadarbības projektā „Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai”, projekta Nr.18-00-A019.332-000005. Projekta vadošais partneris ir biedrība „Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība”, partneri – biedrība „Kandavas partnerība”, biedrība „Pierīgas partnerība”, biedrība „Vidzemes lauku partnerība Brasla” un biedrība „Lauku partnerība 'ZIEMEĻGAUJA"”.

Projekta „Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai” ietvaros 2019. gada nogalē sadarbībā ar SIA „SKDS Pētījumu centrs” tapa pētījums par Latvijas lauku reģionos esošo un potenciālo uzņēmēju vajadzībām, līdzšinējo pieredzi un nākotnes iecerēm finanšu aizņēmumiem uzņēmējdarbības attīstībai. Pētījuma ietvaros 52 pagastos un 6 pilsētās 2019. gada novembrī tika veikta aptauja. Aptaujas mērķis bija izzināt reģiona esošo un potenciālo uzņēmēju finanšu vajadzības un iespējas sava uzņēmuma darbībai. Aptaujā piedalījās 314 respondenti.

Būtiskākie pētījumā iegūtie fakti:

1. Nedaudz vairāk kā puse (53%) aptaujāto ir norādījuši, ka pēdējo 3 gadu laikā uzņēmējdarbības uzsākšanai jeb veicināšanai ir mēģinājuši piesaistīt finanses uzņēmējdarbības izveidei jeb attīstībai;

2. Biežākie finanšu piesaistes veidi: 43% aptaujāto ir vērsušies bankā, nebanku sektorā (privātie aizdevēji) – 13%, ELFLA finansējums - 12%, kooperatīvās krājaizdevu sabiedrībās – 10%, ALTUM – 8%, Nodarbinātības valsts aģentūras programmās – 8%;

3. Trešdaļai no aptaujātajiem, kuri bija vērsušies bankā, nav izdevies iegūt aizdevumu, galvenokārt, nepietiekoša nodrošinājuma dēļ. Nereti potenciālie aizņēmēji paši ir atteikušies turpināt finanšu piesaisti kredīta veidā saistībā ar paaugstinātām prasībām kredīta nodrošinājumam;

4. 26% no finanšu piesaistes vajadzībām bija summās līdz 10 000 EUR. 22% summām robežās no 10 001 EUR līdz 20 000 EUR, 13% robežās no 20 001 EUR līdz 30 000 EUR, 14% robežās no 30 001 EUR līdz 50 000 EUR, 8% robežās no 50 001 EUR līdz 75 000 EUR;

5. No tiem aptaujas dalībniekiem, kuri pēdējo 3 gadu laikā centušies piesaistīt finansējumu uzņēmējdarbības izveidei jeb attīstībai, 52% ir vēlējušies saņemt finansējumu SIA darbībai, 20% - zemnieku saimniecībām, 18% - pašnodarbinātas personas saimnieciskajai darbībai;

6. No visiem aptaujas dalībniekiem 66% ir norādījuši finanšu piesaistes vajadzību tuvāko 5 gadu laikā uzņēmējdarbības aktivizēšanai, 39% no tiem ir norādījuši apgrozāmo līdzekļu pieejamības vajadzību summām līdz 10 000EUR, 18% summām robežās no 10 001 EUR līdz 20 000 EUR. Nedaudz vairāk kā trešdaļa jeb 36% aptaujas dalībnieku ir norādījuši aizdevuma izlietojuma termiņu līdz 5 gadiem.

Pētījuma rezultāti ir iezīmējuši lauku reģionu uzņēmēju aktivitāti, mērķus darbības aktivizēšanai un vajadzības finanšu piesaistei, meklējot finanšu avotus ārpus bankām. Šobrīd, īpaši COVI-19 seku likvidēšanai, aktivizējies ir sīko un mazo uzņēmēju (Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.651/2014 1. pielikums) konkurētspējas veicināšanas jautājums. Aktuāla ir apgrozāmo līdzekļu pieejamība īstermiņam, ELFLA projektu līdzfinansējuma jeb priekšfinansējuma pieejamība (īpaši LEADER projektiem summās līdz 20 000 EUR ar atbalsta intensitāti vidēji 70%), darbinieku mājsaimniecību aizdevumu pamatsummu atlikšana jeb atmaksas termiņu pagarinājumi (vidēji summām līdz 5 000 EUR).

Detalizēta pētījuma informācija ir pieejama ŠEIT

ELFLA projekts „Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai”,

Projekta nr.18-00-A019.332-000005

Aicinām uz tikšanos par jauna finanšu instrumenta izveidi mūsu reģiona lauku uzņēmējiem

Starpteritoriālā projekta «Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai» ietvaros, Biedrība «No Salacas līdz Rūjai» aicina uz tikšanos par jauna finanšu instrumenta izveidi mūsu reģiona lauku uzņēmējiem.

Pasākuma norises laiks un vieta:

* 2019.gada 16.augusts, plkst.11.00

* Atpūtas parks "AVOTI"

  "Avoti", Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV 4219, Latvija

  2019.gada 16.augusts, plkst.11.00

Tikšanās mērķis ir apzināt lokālos, privātā sektora aizdevējus, palīdzēt izveidot jaunu aizdevuma platformu, finanšu apsaimniekošanai aizdotu līdzekļu formā kā fiziskām tā juridiskām personām.

Tikšanās mērķa auditorija – esoši finanšu aizdevēji un potenciāli investori.

Tikšanās ietvaros:

Dalībai pasākumā pieteikties līdz 15.augustam, rakstot salacaruja@gmail.com vai zvanot 29188612.

 Pasākuma laikā tiks fotografēts, iegūtie foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

Uzsākts jauns starpteritoriālais sadarbības projekts

‘Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai’ (RFRU)

Latvijas uzņēmējdarbības vides attīstība pēdējo gadu laikā strauji aktivizējusies. Latvijā izplatītākais instruments pētījumiem (t.sk. uzņēmējdarbībā un saistītajās jomās) ir starptautisks pētījums ‘Doing Business’.

2018.gada pētījumā 190 valstu konkurencē Latvija ierindota 19.vietā vai 8.vietā ES dalībvalstu vidū. Salīdzinot ar 2017.gadu, kāpums novērots uzņēmējdarbības uzsākšanas jomā (Avots ‘Latvijas Nacionālā reformu programma “Eiropa 2020” ‘).

Savukārt Latvijas uzņēmējdarbības vidē Mazais bizness (jeb uzņēmumi, kuri nodarbina mazāk kā 50 darbiniekus MVU) apgrozījums sastāda 42.18% no kopējas apgrozījuma summas Latvijas uzņēmumiem. No kopskaita 47% MVU izvietota reģionos (Avots: Lursoft).  Šie rādītāji atkārtoti apliecina Mazā biznesa nozīmīgumu Latvijas, īpaši reģionu, uzņēmējdarbībā. MVU, reģionu lauku apvidos, nereti ražo produktus ar zemu pievienoto vērtību un konkurētspēju, salīdzinoši neliels ir inovatīvo uzņēmumu skaits. Trūkst līdzekļu un prasmju izmantot jaunākās tehnoloģijas, kā arī nav pietiekama iesaiste klasteros un citās sadarbības programmās ar atbalsta piesaisti.

Kā būtiskāko MVU izaugsmē paši uzņēmēji min apgrozāmo līdzekļu pieejamību. Nereti vajadzīgi vien pāris simti jeb tūkstoši EUR, lai iecerētais realizētos.

Banku sektorā ir zināmi ierobežojumi aizdevumam uzņēmumiem - izskatīšanas izmaksas, finanšu rādītājiem ir jābūt pozitīviem, ķīlas, kredīta pieteikumā plānotais var atšķirties no realitātes. Vēl ierobežotākas ir iespējas no jauna izveidotiem uzņēmējiem. Banku sektorā jauna uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu pieejamība faktiski ir neiespējama. Ātro jeb nebanku kredītu piedāvājums ir dārgs aizdevuma % likmēm. Atsevišķos reģionos (Pierīgas reģionā KKS ‘Allažu saime’) veiksmīgi darbojas krājaizdevu sabiedrības. To darbība ierobežo aizdevumu izsniegšanu juridiskām personām (izņemot zemnieku saimniecības) un noteikta darbības teritorija. Tomēr krājaizdevu sabiedrību darbības princips ir viens no risinājumiem ātrai finanšu piesaistei, īpaši nelielos apjomos.

Jautājuma atbildi kā atrisināt esošo un no jauna izveidoto uzņēmumu finanšu piesaistes vajadzības reģionos, pielāgojot krājaizdevu sabiedrību darbības principu, 2018.gada sākumā aizsākušas risināt atsevišķas BDR LEADER grupas Latvijā.

2018.gada nogalē 6 BDR LEADER biedrības ir saņēmušas Lauku Atbalsta dienesta labvēlīgu lēmumu projekta ieviešanai ‘Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai’ (LAP 2014-2020  pasākuma 19.3.’Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība’ aktivitātē 19.32 ‘Starpteritoriālā sadarbība’). Projekta ieviešanas periods 2020.gada 01.aprīlis. Projekta kopējais budžets 99 234.17 EUR.

Projektā iesaistījušies Sadarbības partneri: BDR ‘Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība’ (Vadošais partneris), BDR ‘Biedrība Kandavas Partnerība’, BDR ‘Vidzemes lauku partnerība Brasla’, BDR ‘Biedrība Pierīgas Partnerība’, BDR ‘Lauku partnerība Ziemeļgauja’, BDR ‘Biedrība No Salacas līdz Rūjai’.

Projekta ietvaros paredzēts meklēt praktiskus risinājumus aizdevuma finanšu platformas izveidei mērķa grupām – fiziskām un juridiskām personām, paredzot aizdevumiem konkurētspējīgas % likmes (atbilstoši vidējām likmēm banku sektorā).

Projektā noteiktie rezultāti - Finanšu platformas juridiskā forma un finanšu apsaimniekošanas juridiskie risinājumi (Līgumi ), IT programmas specifikācijas finanšu apsaimniekošanai, Pētījums par mērķa grupas – aizņēmēju tipiem un vajadzībām, zīmols finanšu platformas popularizēšanai.

Paralēli noteikto rezultātu sasniegšanai, Projekta aktivitāšu ietvaros, Sadarbības partneri paredzējuši organizēt kopskaitā 12 tikšanās ar esošajiem aizdevumu kā arī citu finanšu resursu apsaimniekotājiem reģionos, un tikšanās ar potenciālajiem aizņēmējiem to vajadzību apzināšanai. Plānotas vismaz 6 reģionālās konferences par tēmām reģiona uzņēmējdarbību veicinoši instrumenti un metodes.

Informācija par projekta aktivitātēm tiks publicēta pirms to ieviešanas, aicinot jebkuru interesentu iesaistīties projekta publiskajās aktivitātēs.


Sagatavoja:BDR ‘Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība’K.Ragaine-VolniankoKristine.ragaine@llkc.lvt.:26307940