STRATĒĢIJAS NOVĒRTĒŠANA

Biedrības "No Salacas līdz Rūjai" SVVA stratēģijas ieviešanas novērtējums par 2016.-2021.gadu

Atbilstoši MK Nr.125 47.4.3. apakšpunktam  katru gadu vietējās rīcības grupas novērtē  Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu, arī rīcību rezultātu, rādītāju izpildi un savu darbību iepriekšējā gadā.

Rezultatīvie rādītāji iegūti apkopojot informāciju par uzraudzībā esošajiem LEADER programmā realizētiem projektiem, kā arī veikts biedrības "No Salacas līdz Rūjai" darbības novērtējums.

2021_VRG_pasnovertejuma_anketa.pdf
2020_VRG_pasnovertejuma_anketa.pdf
2019_VRG_pasnovertejuma_anketa.pdf
2018_Starpposma_novertejuma_apkopojums.pdf
2016-2017_VRG_pasnovertejuma_anketa.pdf