Biedrības "No Salacas līdz Rūjai" SVVA stratēģijas ieviešanas novērtējums par 2016.-2019.gadu

Atbilstoši MK Nr.125 47.4.3. apakšpunktam katru gadu vietējās rīcības grupas novērtē Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu, arī rīcību rezultātu, rādītāju izpildi un savu darbību iepriekšējā gadā.

Rezultatīvie rādītāji iegūti apkopojot informāciju par uzraudzībā esošajiem LEADER programmā realizētiem projektiem, kā arī veikts biedrības "No Salacas līdz Rūjai" darbības novērtējums.

SVVA stratēģijas ieviešanas novērtējums

VRG_pasnovertejuma anketa_2020_Salaca_Ruja.doc