SAISTOŠIE NOTEIKUMI PROJEKTA PIETEIKUMA SAGATAVOŠANAI

🧩 MK not. 580: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana"


🧩 MK not. 113: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības vispārējā kārtība lauku un zivsaimniecības attīstībai


🧩 Fiksētas summas maksājums ar budžeta projekta aprēķina metodi “Lauku biļete” un to piemērošana Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam


🧩 Fiksētas summas maksājums “Jauniešu iniciatīva” un to piemērošana Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam


🧩 Vienotās likmes finansējums sagatavošanas un vispārējām izmaksām un to piemērošana Kopējās Lauksaimniecības politikas stratēģiskā plānā 2023.-2027.gadam


VIZUĀLĀS IDENTITĀTES VADLĪNIJAS (2021. - 2027.GADAM)

Vadlīnijas izstrādātas, lai palīdzētu ELFLA  finansējuma saņēmējiem nodrošināt projekta publicitāti.

Vadlīnijās skaidrotas un aprakstītas ārējos normatīvajos aktos noteiktās obligātās un rekomendētās ELFLA projektu publicitātes prasības, noteiktās vizuālās informācijas un tās elementu lietošana.

🧩 ES fondu 2021.-2027. gada un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas